SERVICE

SERVICE

ผลิตอาหารเสริมในรูปแบบต่างๆ

ให้บริการผลิตอาหารเสริมในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง เครื่องดื่ม วิตามิน เครื่องดื่มลดน้ำหนักทุกชนิดในรูปแบบสูตรเฉพาะของคุณเอง

ด้วยทีมวิจัยมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ช่วยให้คําแนะนําคิดค้นและพัฒนาสูตรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคุณ

ผลิตอาหารเสริมในรูปแบบต่างๆ

ให้บริการผลิตอาหารเสริมในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเครื่องดื่ม วิตามิน เครื่องดื่มลดน้ำหนักทุกชนิดใน รูปแบบสูตรเฉพาะของ คุณเอง ด้วยทีมวิจัย มืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ช่วยให้ คําแนะนําคิดค้นและพัฒนาสูตรที่เป็น เอกลักษณ์ เฉพาะคุณ

คิดค้น และพัฒนาสูตร

เรามีทีมวิจัยมืออาชีพเพื่อคิดค้นสูตรเฉพาะคุณ และพัฒนาสูตรใหม่ๆ เพื่อรองรับการแข่งขันและความต้องการของลูกค้า ทั้งในรูปแบบ OEM และ ODM

คิดค้น และพัฒนาสูตร

เรามีทีมวิจัยมืออาชีพ เพื่อคิดค้นสูตรเฉพาะคุณ
และพัฒนาสูตรใหม่ๆ เพื่อรองรับการแข่งขันและ
ความต้องการของลูกค้า ทั้งในรูปแบบ OEM และ ODM

ขึ้นทะเบียน อย. / ฮาลาล

บริการการจดทะเบียนเอกสารต่างๆ
อย่างครบวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญ
แจ้งการจด ทะเบียน อย. แบบ
One stop Service เพื่ออํานวย
ความสะดวกทุกด้านให้แก่ลูกค้าได้มากที่สุด
ไม่ต้องรอคิว ไม่ต้องสับสนกับเอกสาร
มากมายอีกต่อไป เรามีบริการยื่นเอกสาร
จดทะเบียนบริษัทและสินค้า เพื่อให้ได้
เครื่องหมาย ฮาลาล เพิ่มระดับมาตรฐาน
สินค้า สามารถแข่งขันในตลาดได้
อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ขึ้นทะเบียน อย. / ฮาลาล

บริการการจดทะเบียนเอกสารต่างๆ อย่างครบวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญ แจ้งการจด ทะเบียน อย. แบบ One stop Service เพื่ออํานวยความสะดวกทุกด้านให้แก่ลูกค้าได้มาก ที่สุด ไม่ต้องรอคิว ไม่ต้องสับสนกับเอกสารมากมายอีกต่อไป เรามีบริการยื่นเอกสาร จดทะเบียนบริษัท และสินค้าเพื่อให้ได้เครื่องหมาย ฮาลาล เพิ่ม ระดับมาตรฐาน สินค้าสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

จัดหาบรรจุภัณฑ์
ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์

บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า ทีมงานออกแบบ
ที่มีประสบการณ์ พร้อมจัดหาบรรจุภัณฑ์ให้
สอดคล้อง เหมาะสม เข้ากับคอนเซปต์
สินค้าได้อย่างลงตัว

จัดหาบรรจุภัณฑ์
ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์

บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า ทีมงานออกแบบ
ที่มีประสบการณ์ พร้อมจัดหาบรรจุภัณฑ์
ให้สอดคล้อง เหมาะสม เข้ากับ
คอนเซปต์สินค้าได้อย่างลงตัว

บรรจุหีบห่อ

บริการบรรจุเม็ดยาและแคปซูล อาหารเสริม ลงขวดบรรจุ หรือบรรจุเม็ดยาลง

แผงบริสเตอร์อย่างถูกมาตรฐาน ตลอดจนบริการติดฉลาก ชริงค์ขวดด้วย พลาสติก คุณภาพดี และบริการพิมพ์วันผลิตวันหมดอายุลงบนฉลากสินค้า เป็นต้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของคุณออกสู่ตลาดได้อย่างถูกต้องและสวยงาม ด้วยเครื่องมือและ เครื่องจักรตามมาตรฐานการผลิตระดับสากล

บรรจุหีบห่อ

บริการบรรจุเม็ดยาและแคปซูล อาหารเสริม ลงขวดบรรจุ หรือบรรจุเม็ดยาลง แผงบริสเตอร์อย่างถูกมาตรฐาน ตลอดจนบริการติดฉลาก ชริงค์ขวดด้วย พลาสติก คุณภาพดี และบริการพิมพ์วันผลิตวันหมดอายุลงบนฉลากสินค้า เป็นต้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของคุณออกสู่ตลาดได้อย่างถูกต้องและสวยงาม ด้วยเครื่องมือและ เครื่องจักรตามมาตรฐานการผลิตระดับสากล